Regulamin

Regulamin Sklepu Meble Niemieckie Kraków

 •          Sklep Meble Niemieckie prowadzony przez Marcina Dziadowca i Bogdana Karasia, w ramach działalności gospodarczej pod firmą Firma „BGM”  s.c. ul. Wodociągowa 1, 32-700 Bochnia (NIP: 8681847456, REGON: 120345051), zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 1

Definicje

 •          Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
 1.        Sklepie – rozumie się przez to sklep Meble Niemieckie działający pod adresem ul. Składowa 2 w Krakowie, prowadzony przez Sprzedającego.
 2.        Sprzedającym – rozumie się przez to Bogdana Karasia i Marcina Dziadowca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma „BGM” s.c. ul. Wodociągowa 1, 32-700 Bochnia (NIP: 8681847456, REGON: 120345051), telefon 14 612 30 40, telefon komórkowy 664 005 693, e-mail Outlet@mebleniemieckie.pl
 3.        Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze Sklepu.
 4.        Kliencie będącym konsumentem – rozumie się przez to osobę fizyczną, będącą jednocześnie Klientem dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5.        Kliencie będącym przedsiębiorcą o prawach konsumenta – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, będącą jednocześnie Klientem zawierającym ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6.        Towarze – rozumie się przez to produkt prezentowany na Stronie internetowej Sklepu.
 7.        Strona internetowa Sklepu: strona internetowa www.outlet.mebleniemieckie.pl
 8.        Umowie sprzedaży – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Sprzedającym a Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9.        Dzień roboczy – rozumie się przez to poniedziałku do piątku.

§ 2

Informacje podstawowe

 1.        Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania Umów sprzedaży, w szczególności składania zamówień na Towary dostępne w  Sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2.        Wymagania techniczne, niezbędne do przeglądania Strony internetowej Sklepu:
 •          Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
 •          Dostęp do poczty elektronicznej
 •          Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0. i wyższej
 •          Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768
 •          Włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.
 1.        Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej Sklepu. Zabronione jest wykorzystywanie Strony internetowej Sklepu oraz znajdujących się na tej Stronie internetowej Sklepu informacji do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu oraz innej działalności uciążliwej dla pozostałych Klientów, prowadzenie na Stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez wyraźnej zgody Sprzedającego.
 2.        Wszystkie Towary to produkty nowe, nie używane, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Towary to meble I i II gatunku. Meble II gatunku pochodzą z nadwyżek magazynowych, jak również z ekspozycji sklepowych, promocji, w których nie zostały sprzedane; meble II gatunku zawierają delikatne otarcia, uszkodzenia w transporcie, w rozładunku. Wszystkie Towary sprowadzone zostały z różnych części Niemiec.
 3.        Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na Stronie internetowej Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu ich identyfikacji.
 4.        Informacje o Towarach, prezentowane na Stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5.       Meble olejowane są WSTĘPNIE impregnowane olejem, po zakupie należy je ponownie zaolejować w celu uzyskania pełnej funkcjonalności mebla.

§ 3

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1.        Zamówienia można składać od poniedziałku do soboty w godzinach działania Sklepu wskazanych na Stronie internetowej Sklepu.
 2.        Zamówienia mogą być składane wyłącznie drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej (telefon i mail podany w § 1  ust. 2). W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną, Sprzedający będzie się kontaktował z Klientem drogą telefoniczną i za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku zamówienia złożonego za pomocą  poczty elektronicznej, Sprzedający będzie się kontaktował z Klientem drogą telefoniczną i za pomocą poczty elektronicznej.
 3.        Dla złożenia zamówienia niezbędne jest podanie co najmniej następujących informacji:
 •          3.1.            Imię i nazwisko,
 •          3.2.            Adres poczty elektronicznej (e-mail),
 •          3.3.            Adres do doręczeń pocztą tradycyjną,
 •          3.4.            Numer telefonu,
 •          3.5.            Dokładne oznaczenie Towaru, który Klient chce kupić ze wskazaniem numeru przypisanego danemu Towarowi i ilości Towarów,
 •          3.6.            wybór przez Klienta opcji dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta lub opcji odbioru Towaru przez Klienta w jednym                   z następujących punktów odbioru: a) ul. Wodociągowa 1, Bochnia, b) ulica Składowa 2, Kraków, c) ul. Zabłocie 20/22, Kraków,
 •          3.7.            deklaracja rezerwacji Towaru.
 •          W przypadku Klientów innych niż Klienci będący konsumentami tacy Klienci zobowiązani są do podania również dodatkowych informacji, w tym danych Firmy i NIP.
 1.        Dla złożenia zamówienia niezbędna jest nadto akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celu, o którym mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu.
 2.        Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane, o których mowa w ust. 3.
 3.        W razie nawiązania przez Klienta kontaktu ze Sprzedającym drogą telefoniczną, Sprzedający m.in. informuje o przyjęciu albo odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4.        Wysłanie zamówienia przez Klienta drogą mailową stanowi stanowcze oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym, a zatem stanowi ofertę adresowaną do Sprzedającego. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości postanawia się, że brak wysłania zamówienia (tj. stanowczego oświadczenia woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym stanowiącego ofertę adresowaną do Sprzedającego, a zawierającego informacje, o których mowa w ust. 3 i akceptację, o której mowa w ust. 4) powoduje, iż Towar może być sprzedany przez Sprzedającego osobie trzeciej. Z kolei złożenie zamówienia wywołuje konsekwencje opisane w ust. 8-12.
 5.        Po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną Sprzedający nawiąże telefoniczny i mailowy kontakt z Klientem w celu m.in. poinformowania o przyjęciu zamówienia do realizacji albo poinformowania o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6.        W przypadku braku możliwości skontaktowania się przez Sprzedającego z Klientem w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną dojdzie do automatycznego anulowania złożonego zamówienia. Sprzedający podejmie co najmniej 3 próby nawiązania kontaktu z Klientem w celu poinformowania o przyjęciu zamówienia do realizacji albo poinformowania o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7.    Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji z ważnych przyczyn, a w szczególności gdy:
 •          10.1.             zamówiony Towar nie jest dostępny;
 •          10.2.             realizacja zamówienia nie jest możliwa ze względu na siłę wyższą;
 •          10.3.             dane podane przez Klienta są nieprawdziwe;
 •          10.4.             miejsce podane przez Klienta jakie miejsce dostawy Towaru jest położone za granicą.
 •          W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Sprzedający poda przyczynę odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w formie elektronicznej albo telefonicznie.
 •          Ust. 10 i 11 stosuje się jedynie do Klienta będącego konsumentem; w przypadku Klienta innego niż Klient będący konsumentem odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji może nastąpić na zasadzie swobodnego uznania Sprzedającego, a Sprzedający nie jest zobowiązany do podawania przyczyny odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji.
 •          W przypadku przyjęcia zamówienia do realizacji Sprzedający jednocześnie przekazuje Klientowi dane niezbędne do wykonania przez Klienta przelewu lub wpłaty. W tytule przelewu/wpłaty prosimy o podanie numeru przypisanego Towarowi objętemu zamówieniem.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY

 1.        Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego Klientowi, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji przekazywana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie.
 2.        Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego oznacza zawarcie Umowy sprzedaży i skutkuje obowiązkiem zapłaty na rzecz Sprzedającego określonej w zamówieniu ceny wraz z podatkami i innymi kosztami przedstawionymi Klientowi.

§ 5

CENY TOWARÓW 

 1.        Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatki, w tym podatek VAT.
 2.        Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta informacji od Sprzedającego, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji w trybie, określonym w § 3 Regulaminu.

§ 6

ZASADY PŁATNOŚCI

 1.        Płatność za zamówione Towary, w tym płatność obejmująca cenę i ewentualne koszty dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta następuje przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego. Sprzedający jest zobowiązany spełnić świadczenie po uprzedniej zapłacie przez Klienta całej ceny i ewentualnych kosztów dostarczenia Towaru.
 2.        W przypadku zwłaszcza Klientów dokonujących zakupów w ilościach hurtowych Sprzedawca dopuszcza indywidualne ustalenie terminu oraz formy płatności.
 3.        Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 4.        Możliwość płatności za pośrednictwem CA raty internetowe.

.

§ 7

DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ODBIÓR ZAMÓWIONEGO PRZEDMIOTU PRZEZ KLIENTA

 1.        Jeśli Klient w ramach zamówienia wybrał opcję dostarczenia zamówionego Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, to dostawa następuje w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem podmiotu trzeciego, zawodowo trudniącego się dostarczaniem przesyłek, a mianowicie firmy kurierskiej DB Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Firmy DPD, Firmy PEKAES Sp. z o.o. lub Firmy Rohlig Suus chyba że co innego wyraźnie wskazano w toku procedury składania przez Klienta zamówienia. Niezależnie od tego w ramach informacji procedury składania przez Klienta zamówienia, Sprzedający może zaproponować transport danego Towaru realizowany bezpośrednio przez Sprzedającego – – transport taki (bez wniesienia Towaru) kosztuje 120 zł brutto w granicach miasta Kraków w przypadku, gdy trasa dostarczenia nie przekracza 5 km, licząc od następującego miejsca: Kraków ul. Składowa 2 do miejsca dostarczenia Towaru; możliwy jest transport (bez wniesienia Towaru) poza granicami miasta Kraków; o szczegóły ewentualnej propozycji co do kosztów transportu realizowanego bezpośrednio przez Sprzedającego, w tym także kosztów wniesienia Towaru proszę pytać Sprzedającego podczas udzielania przez niego informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 2.        Nadanie Towaru realizowane jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie zasadniczo 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty, o której mowa w § 6; z ważnych przyczyn termin ten może ulec wydłużeniu o dalszych 7 dni roboczych, przy czym Sprzedający zobowiązany jest na żądanie Klienta będącego konsumentem podać te ważne przyczyny (w przypadku Klientów innych niż Klienci będącymi konsumentami nie jest konieczne, aby zaistniały ważne przyczyny oraz nie jest konieczne podawanie ewentualnych przyczyn wydłużenia terminu nadania Towaru takiemu Klientowi). Ww. firma kurierska realizuje dostawę Towaru w ciągu 48 godzin od nadania (dotyczy dni roboczych) w godzinach między 10:00 – 16:00. W przypadku przedłużającego się czasu oczekiwania na przesyłkę prosimy o kontakt. Warunki świadczenia usług krajowych DB Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dostępne są na stronie internetowej:http://www.logistics.dbschenker.pl/file/log-pl-pl/1796704/V0OmHAy5wD9I9DMyIa9uU9Wp6t8/9080388/data/WUS_kwiecien_2015.pdf. Klient poprzez akceptację -niniejszego Regulaminu potwierdza także, iż zapoznał się z ww. warunkami świadczenia usług krajowych DB Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zwracamy uwagę, że dostarczenie Towaru nie obejmuje wniesienia tego Towaru bezpośrednio do lokalu Klienta, jeśli opakowanie w danej przesyłce z zawartością waży więcej niż 30 kg lub nie są spełnione inne parametry wskazane przez DB Schenker sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (szczegóły w § 3 ust. 5 ww. warunków świadczenia usług krajowych DB Schenker). Do dostawy w sobotę należy doliczyć 50 % ceny za dzień roboczy (przykład: cena za dostawę komody wynosi powiedzmy 50 zł brutto w dzień roboczy, a w sobotę cena za dostawę tej samej komody wyniesie w tym przykładzie 75 zł brutto).
 3.        Wysyłka Towaru następuje na adres podany przez Klienta, przy czym jeżeli dotyczy to Klienta będącego konsumentem wskazany adres jest jednocześnie miejscem spełnienia świadczenia ze strony Sprzedającego. W przypadku podania wadliwego adresu przez Klienta, koszty wynikłe z podania tego wadliwego adresu ponosi Klient.
 4.        W przypadku, gdy Klient nie wybrał opcji dostarczenia zamówionego Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, Sprzedawca zobowiązany jest udostępnić Towar do odbioru przez Klienta najpóźniej do 7 dnia roboczego od dnia zapłaty, o której mowa w § 6 w punkcie odbioru wybranym przez Klienta w ramach zamówienia, o którym mowa w § 3. Z ważnych przyczyn (w tym w szczególności w razie, gdy Towar nie jest dostępny w punkcie odbioru wybranym przez Klienta) ww. termin może ulec wydłużeniu o dalszych 7 dni roboczych, przy czym Sprzedający zobowiązany jest na żądanie Klienta będącego konsumentem podać te ważne przyczyny (w przypadku Klientów innych niż Klienci będącymi konsumentami nie jest konieczne, aby zaistniały ważne przyczyny oraz nie jest konieczne podawanie ewentualnych przyczyn wydłużenia terminu udostępnienia Towaru takiemu Klientowi).
 5.        Odbierając przesyłkę, Klient będący konsumentem, ma  prawo do sprawdzenia czy przesyłka nie doznała ubytku lub uszkodzenia. W przypadku, gdy Klient stwierdzi, że przesyłka doznała ubytku lub uszkodzenia i poinformuje o tym doręczającego, doręczający sporządzi Protokół Szkody. Niezależnie od tego, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, doręczający ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 6.        Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem, zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie doznała ubytku lub uszkodzenia, a w przypadku, gdy przesyłka doznała ubytku lub uszkodzenia zobowiązany jest do żądania sporządzenia przez doręczającego Protokołu Szkody określającego stan przesyłki i okoliczności powstania szkody.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1.        Wedle ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem oraz Klientowi będącemu przedsiębiorcą o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Informacja dotycząca korzystania przez Klienta będącego konsumentem na odległość z prawa odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient będący konsumentem na odległość może złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, lecz złożenie go przy wykorzystaniu tego formularza nie jest obowiązkowe. Uwzględniając charakter stosunku prawnego wiążącego strony brak jest sytuacji, które dawałyby podstawę do stosowania przepisu art. 38 ustawy o prawach konsumenta przewidującego sytuacje, gdy prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem na odległość oraz nie będą występować okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta.

§ 9

RĘKOJMIA. REKLAMACJA TOWARU

 1.        Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów będących konsumentami, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zwracamy uwagę, że w przypadku Towarów stanowiących meble II gatunku przy określaniu co jest wadą fizyczną, uwzględnić należy m.in. właściwości sprzedawanych Towarów; właściwości mebli II gatunku opisano w § 2 ust. 4.
 2.        Klient będący konsumentem może wnieść reklamację w formie pisemnej, a także za pomocą poczty elektronicznej, a powinna ona zawierać w miarę możności następujące informacje/kopie dokumentów:
 •          2.1.             imię i nazwisko, adres do doręczeń, e-mail Klienta,
 •          2.2.             datę zamówienia i numer Towaru,
 •          2.3.             określenie na czym polega wada,
 •          2.4.             wskazanie daty stwierdzenia wady,
 •          2.5.             oświadczenie lub żądanie Klienta w związku z zaistniałą wadą,
 •          2.6.             datę i podpis Klienta,
 •          2.7.             kopię faktury VAT lub paragonu dokumentujących Umowę sprzedaży,
 •          2.8.             kopię Protokołu Szkody spisanego przez doręczyciela – w przypadku reklamacji związanych z wadami powstałymi w związku z dostarczeniem Towaru do Klienta.
 1.        Dane kontaktowe Sprzedającego do składania reklamacji: adres: ul. Składowa 2, 30-010 Kraków lub adres e-mail: Outlet@mebleniemieckie.pl Sprzedający jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.
 2.        Sprzedający zaleca, aby Klient będący konsumentem w miarę możności skontaktował się ze Sprzedającym przed dostarczeniem Towaru w wykonaniu uprawnień przysługujących z Klientowi będącemu konsumentem z tytułu rękojmi – wszystko dla celów zapewnienia bezstresowego i bezproblemowego rozpatrzenia reklamacji Klienta będącego konsumentem.
 3.        W przypadku Klienta innego niż Klient będący konsumentem, w tym w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą o prawach konsumenta wyłączona jest w całości odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi, w szczególności dotyczy to wad powstałych w związku z dostarczeniem Towaru do takiego Klienta, wad ujawnionych po wydaniu Towaru takiemu Klientowi. W przypadku Klienta innego niż Klient będący konsumentem w razie dostarczania zamówionego Towaru do miejsca wskazanego przez takiego Klienta – na takiego Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą z chwilą powierzenia Towaru przez Sprzedającego firmie kurierskiej.

§ 10

DANE OSOBOWE ZGODNE Z RODO 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 1.             Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, są „BGM” s.c. Bogdan Karaś, Marcin Dziadowiec z siedzibą w Bochni przy ul. Wodociągowej 1 (dalej „Meble Niemieckie”) właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bochnia.mebleniemieckie.pl.

 1.             Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: bochnia@mebleniemieckie.pl,

adres pocztowy: Meble Niemieckie  ul. Wodociągowa 1 32-700 Bochnia.

 1.             Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na www.outlet.mebleniemieckie.pl.

 1.             Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Meble niemieckie?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 •                   umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z www.outlet.mebleniemieckie.pl, w tym dokonywania transakcji;
 •                   zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 •                   obsługi reklamacji na www.outlet.mebleniemieckie.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 •                   obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 •                   kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Meble niemieckie, którym jest:

 •                   monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na www.outlet.mebleniemieckie.pl;
 •                   prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług www.outlet.mebleniemieckie.pl;
 •                   kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 •                   wsparcie dla usług kredytowych zakupionego towaru;
 •                   zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 •                   zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych www.outlet.mebleniemieckie.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 •                   obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 •                   organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 •                   windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 •                   prowadzenie analiz statystycznych;
 •                   przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 •                   organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 •                   zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 •                   Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
 1.             Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 •                   imię i nazwisko, adres dostawy, adres email, telefon (w przypadku zakupu bez rejestracji konta) lub
 •                   imię i nazwisko, login, hasło, adres dostawy, adres email, telefon (w przypadku konta zwykłego) lub
 •                   imię i nazwisko, adres dostawy, adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).
 •                   Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z www.outlet.mebleniemieckie.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów płatniczych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 1.             Jakie masz uprawnienia wobec Meble niemieckie w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 •                   w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 •                   w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Meble niemieckie; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 •                   Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1.             W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 •                   przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 •                   Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 •                   Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na www.outlet.mebleniemieckie.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, transportowe, ubezpieczeniowe, wspomagają obsługę użytkowników www.outlet.mebleniemieckie.pl, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 •                   dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 •                   wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 •                   zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 •                   statystycznych i archiwizacyjnych,
 •                   maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Meble niemieckie zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

 1.             Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 1.             Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Meble niemieckie polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 •                   w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 •                   w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.        We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz innych ustaw, przy czym w odniesieniu do Klientów będących konsumentami m.in. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą o ochronie konsumentów.
 2.        Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów prawa.
 1. Klient będący konsumentem ma m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (dane kontaktowe rzecznika na stronie: www.bip.malopolska.pl/spbochnia/Article/id,36093.html ) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów www.federacja-konsumentow.org.pl , Stowarzyszenie Konsumentów Polskich www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,znajdz-pomoc,2,1.html ). Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 524/2013

z dnia 21 maja 2013 r.w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) informujemy, że konsument może także złożyć skargę za pośrednictwem strony internetowej ODR, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr

 1.        Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie ma statusu Klienta będącego konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu dla miejscowości Bochnia.
 2.        Niniejszy Regulamin wchodzi w życie  z chwilą ogłoszenia go na Stronie internetowej Sklepu.

 

 •          Załącznik 1. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem.

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 1.        Prawo odstąpienia od umowy
 2.        Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3.        Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 4.        Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Marcina Dziadowca, w ramach działalności gospodarczej pod firmą Firma „BGM”  s.c. ul. Wodociągowa 1, 32-700 Bochnia , e-mail outlet@mebleniemieckie.pl, fax 14 612 30 40) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 5.        Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.outlet.mebleniemieckie.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6.        Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1.        W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2.        Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedający zaleca, aby przed dokonaniem zwrotu Towaru porozumieć się ze Sprzedającym dla celów poinformowania Sprzedającego o konkretnym dniu i godzinie zwrotu Towaru. Dla zapewnienia braku zniszczenia lub uszkodzenia Towaru, Sprzedający niniejszym zaleca, aby Towar był zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak zniszczenia lub uszkodzenia Towaru; zaleca nadto, iż w miarę możliwości zwracany Towar powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Kupujący powinien wybrać odpowiedni sposób zwrotu Towaru po to, aby Towar nie uległ zniszczeniu ani uszkodzeniu; za zniszczenia lub uszkodzenia Towaru w związku ze zwrotem Towaru w wykonaniu prawa odstąpienia od umowy Kupujący może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą. Towar powinien być zwracany Sprzedającemu na jeden z następujących adresów (wedle wyboru Klienta będącego konsumentem lub Klienta będącego przedsiębiorcą o prawach konsumenta): a) ul. Wodociągowa 1, 32-700 Bochnia, b) ul. Składowa 2, Kraków . W ramach procedury składania zamówienia może dojść do zamawiania rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą – wykonując obowiązek wynikający z ustawy o prawach konsumenta Sprzedający w toku procedury składania zamówienia informuje, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (uważamy, że bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obejmować będą koszty pakowania Towaru, odesłania Towaru Sprzedającemu) oraz podaje szacunkową maksymalną wysokość tych kosztów: szacunkowa maksymalna wysokość tych kosztów w przypadku ewentualnego zamówienia przez Sprzedającego kuriera, którego koszty ponosilibyście Państwo przedstawia się następująco /kwoty brutto zależne od rozmiaru i wagi przesyłki – dalej określono poszczególne typy przesyłek i ich szacunkowy koszt/:
 •          PACZKA – ok. 50,- zł (przy wadze Towaru ok. 30 kg, przy rozmiarze Towaru ok. 0,15 m3);
 •          KARTON 1 – ok. 80,- zł (przy wadze Towaru ok. 40 kg, przy rozmiarze Towaru ok. 0,50 m3);
 •          KARTON 2 – ok. 100,- zł (przy wadze Towaru ok. 60 kg, przy rozmiarze Towaru ok. 1 m3);
 •          1/2 PALETY – ok. 130,- zł(przy wadze Towaru ok. 100 kg, przy rozmiarze Towaru ok. 1 m3);
 •          EURO PALETA – ok. 160,- zł (przy wadze Towaru ok. 250kg, przy rozmiarze Towaru ok. 2,16 m3);
 •          GABARYT – ok. 290,- zł (przy wadze Towaru ok. (indywidualnie), przy rozmiarze Towaru ok. (indywidualnie)).
 1.        W przypadku skorzystania przez Państwa z innej firmy w ramach zwracania rzeczy w związku z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy szacunkowa maksymalna wysokość kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy może w przybliżeniu wynosić nawet dwukrotność/trzykrotność podanych wyżej kwot.
 2.        Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.