Regulamin

Regulamin Sklepu OUTLET-MEBLE Kraków

 • Sklep OUTLET-MEBLE prowadzony przez Bogdana Karasia, w ramach działalności gospodarczej pod firmą Firma „BGM”  s.c. Bogdan Karaś, Marcin Dziadowiec, ul. Wodociągowa 1, 32-700 Bochnia (NIP: 8681847456, REGON: 120345051), zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

.

§ 1

Definicje

 • Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
 1. Sklepie – rozumie się przez to sklep OUTLET-MEBLE działający pod adresem ul. Składowa 2 w Krakowie, prowadzony przez Sprzedającego.
 2. Sprzedającym – rozumie się przez to Bogdana Karasia i Marcina Dziadowca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma „BGM” s.c. Bogdan Karaś, Marcin Dziadowiec ul. Wodociągowa 1, 32-700 Bochnia (NIP: 8681847456, REGON: 120345051), telefon 12 294 52 52, telefon komórkowy 606 946 995, e-mail outlet@mebleniemieckie.pl
 3. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze Sklepu.
 4. Kliencie będącym konsumentem – rozumie się przez to osobę fizyczną, będącą jednocześnie Klientem dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Towarze – rozumie się przez to produkt prezentowany na Stronie internetowej Sklepu.
 6. Strona internetowa Sklepu: strona internetowa www.outlet.mebleniemieckie.pl
 7. Umowie sprzedaży – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Sprzedającym a Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Dzień roboczy – rozumie się przez to poniedziałku do piątku.

.

§ 2

Informacje podstawowe

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania Umów sprzedaży, w szczególności składania zamówień na Towary dostępne w  Sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Wymagania techniczne, niezbędne do przeglądania Strony internetowej Sklepu:
  • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
  • Dostęp do poczty elektronicznej
  • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0. i wyższej
  • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768
  • Włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej Sklepu. Zabronione jest wykorzystywanie Strony internetowej Sklepu oraz znajdujących się na tej Stronie internetowej Sklepu informacji do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu oraz innej działalności uciążliwej dla pozostałych Klientów, prowadzenie na Stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez wyraźnej zgody Sprzedającego.
 4. Wszystkie Towary to produkty nowe, nie używane, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Towary to meble I i II gatunku. Meble II gatunku pochodzą z nadwyżek magazynowych, jak również z ekspozycji sklepowych, promocji, w których nie zostały sprzedane; meble II gatunku zawierają delikatne otarcia, uszkodzenia w transporcie, w rozładunku. Wszystkie Towary sprowadzone zostały z różnych części Niemiec.
 5. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na Stronie internetowej Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu ich identyfikacji.
 6. Informacje o Towarach, prezentowane na Stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zamówienia można składać od poniedziałku do soboty w godzinach działania Sklepu wskazanych na Stronie internetowej Sklepu.
 2. Zamówienia mogą być składane wyłącznie drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej (telefon i mail podany w § 1  ust. 2). W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną, Sprzedający będzie się kontaktował z Klientem drogą telefoniczną i za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku zamówienia złożonego za pomocą  poczty elektronicznej, Sprzedający będzie się kontaktował z Klientem drogą telefoniczną i za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Dla złożenia zamówienia niezbędne jest podanie co najmniej następujących informacji:
 • 3.1.            Imię i nazwisko,
 • 3.2.            Adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • 3.3.            Adres do doręczeń pocztą tradycyjną,
 • 3.4.            Numer telefonu,
 • 3.5.            Dokładne oznaczenie Towaru, który Klient chce kupić ze wskazaniem numeru przypisanego danemu Towarowi i ilości Towarów,
 • 3.6.            wybór przez Klienta opcji dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta lub opcji odbioru Towaru przez Klienta w jednym                   z następujących punktów odbioru: a) ul. Wodociągowa 1, Bochnia, b) ulica Składowa 2, Kraków, c) ul. Zabłocie 20/22, Kraków,
 • 3.7.            deklaracja rezerwacji Towaru.
 • W przypadku Klientów innych niż Klienci będący konsumentami tacy Klienci zobowiązani są do podania również dodatkowych informacji, w tym danych Firmy i NIP.
 1. Dla złożenia zamówienia niezbędna jest nadto akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celu, o którym mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu.
 2. Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane, o których mowa w ust. 3.
 3. W razie nawiązania przez Klienta kontaktu ze Sprzedającym drogą telefoniczną, Sprzedający m.in. informuje o przyjęciu albo odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Wysłanie zamówienia przez Klienta drogą mailową stanowi stanowcze oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym, a zatem stanowi ofertę adresowaną do Sprzedającego. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości postanawia się, że brak wysłania zamówienia (tj. stanowczego oświadczenia woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym stanowiącego ofertę adresowaną do Sprzedającego, a zawierającego informacje, o których mowa w ust. 3 i akceptację, o której mowa w ust. 4) powoduje, iż Towar może być sprzedany przez Sprzedającego osobie trzeciej. Z kolei złożenie zamówienia wywołuje konsekwencje opisane w ust. 8-12.
 5. Po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną Sprzedający nawiąże telefoniczny i mailowy kontakt z Klientem w celu m.in. poinformowania o przyjęciu zamówienia do realizacji albo poinformowania o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się przez Sprzedającego z Klientem w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną dojdzie do automatycznego anulowania złożonego zamówienia. Sprzedający podejmie co najmniej 3 próby nawiązania kontaktu z Klientem w celu poinformowania o przyjęciu zamówienia do realizacji albo poinformowania o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji z ważnych przyczyn, a w szczególności gdy:
 • 10.1.             zamówiony Towar nie jest dostępny;
 • 10.2.             realizacja zamówienia nie jest możliwa ze względu na siłę wyższą;
 • 10.3.             dane podane przez Klienta są nieprawdziwe;
 • 10.4.             miejsce podane przez Klienta jakie miejsce dostawy Towaru jest położone za granicą.
 1. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Sprzedający poda przyczynę odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w formie elektronicznej albo telefonicznie.
 2. Ust. 10 i 11 stosuje się jedynie do Klienta będącego konsumentem; w przypadku Klienta innego niż Klient będący konsumentem odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji może nastąpić na zasadzie swobodnego uznania Sprzedającego, a Sprzedający nie jest zobowiązany do podawania przyczyny odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. W przypadku przyjęcia zamówienia do realizacji Sprzedający jednocześnie przekazuje Klientowi dane niezbędne do wykonania przez Klienta przelewu lub wpłaty. W tytule przelewu/wpłaty prosimy o podanie numeru przypisanego Towarowi objętemu zamówieniem.

.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY

 1. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego Klientowi, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji przekazywana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie.
 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego oznacza zawarcie Umowy sprzedaży i skutkuje obowiązkiem zapłaty na rzecz Sprzedającego określonej w zamówieniu ceny wraz z podatkami i innymi kosztami przedstawionymi Klientowi.

.

§ 5

CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatki, w tym podatek VAT.
 2. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta informacji od Sprzedającego, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji w trybie, określonym w § 3 Regulaminu.

.

§ 6

ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Płatność za zamówione Towary, w tym płatność obejmująca cenę i ewentualne koszty dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta następuje przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego. Sprzedający jest zobowiązany spełnić świadczenie po uprzedniej zapłacie przez Klienta całej ceny i ewentualnych kosztów dostarczenia Towaru.
 2. W przypadku zwłaszcza Klientów dokonujących zakupów w ilościach hurtowych Sprzedawca dopuszcza indywidualne ustalenie terminu oraz formy płatności.
 3. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

.

§ 7

DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ODBIÓR ZAMÓWIONEGO PRZEDMIOTU PRZEZ KLIENTA

 1. Jeśli Klient w ramach zamówienia wybrał opcję dostarczenia zamówionego Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, to dostawa następuje w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem podmiotu trzeciego, zawodowo trudniącego się dostarczaniem przesyłek, a mianowicie firmy kurierskiej DB Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, chyba że co innego wyraźnie wskazano w toku procedury składania przez Klienta zamówienia. Niezależnie od tego w ramach informacji procedury składania przez Klienta zamówienia, Sprzedający może zaproponować transport danego Towaru realizowany bezpośrednio przez Sprzedającego – – transport taki (bez wniesienia Towaru) kosztuje 40 zł brutto w granicach miasta Kraków przypadku, gdy trasa dostarczenia nie przekracza 5 km, licząc od następującego miejsca: Kraków ul. Zabłocie 20/22 do miejsca dostarczenia Towaru; gdy transport taki (bez wniesienia Towaru) przekracza 5 km pomiędzy ww. miejscami, transport taki (bez wniesienia Towaru) kosztuje 50 zł brutto; możliwy jest taki transport (bez wniesienia Towaru) także poza granicami miasta Kraków; o szczegóły ewentualnej propozycji co do kosztów transportu realizowanego bezpośrednio przez Sprzedającego, w tym także kosztów wniesienia Towaru proszę pytać Sprzedającego podczas udzielania przez niego informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 2. Nadanie Towaru realizowane jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie zasadniczo 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty, o której mowa w § 6; z ważnych przyczyn termin ten może ulec wydłużeniu o dalszych 7 dni roboczych, przy czym Sprzedający zobowiązany jest na żądanie Klienta będącego konsumentem podać te ważne przyczyny (w przypadku Klientów innych niż Klienci będącymi konsumentami nie jest konieczne, aby zaistniały ważne przyczyny oraz nie jest konieczne podawanie ewentualnych przyczyn wydłużenia terminu nadania Towaru takiemu Klientowi). Ww. firma kurierska realizuje dostawę Towaru w ciągu 48 godzin od nadania (dotyczy dni roboczych). W przypadku przedłużającego się czasu oczekiwania na przesyłkę prosimy o kontakt. Warunki świadczenia usług krajowych DB Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dostępne są na stronie internetowej:http://www.logistics.dbschenker.pl/file/log-pl-pl/1796704/V0OmHAy5wD9I9DMyIa9uU9Wp6t8/9080388/data/WUS_kwiecien_2015.pdf. Klient poprzez akceptację -niniejszego Regulaminu potwierdza także, iż zapoznał się z ww. warunkami świadczenia usług krajowych DB Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zwracamy uwagę, że dostarczenie Towaru nie obejmuje wniesienia tego Towaru bezpośrednio do lokalu Klienta, jeśli opakowanie w danej przesyłce z zawartością waży więcej niż 30 kg lub nie są spełnione inne parametry wskazane przez DB Schenker sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (szczegóły w § 3 ust. 5 ww. warunków świadczenia usług krajowych DB Schenker). Do dostawy w sobotę należy doliczyć 50 % ceny za dzień roboczy (przykład: cena za dostawę komody wynosi powiedzmy 50 zł brutto w dzień roboczy, a w sobotę cena za dostawę tej samej komody wyniesie w tym przykładzie 75 zł brutto).
 3. Wysyłka Towaru następuje na adres podany przez Klienta, przy czym jeżeli dotyczy to Klienta będącego konsumentem wskazany adres jest jednocześnie miejscem spełnienia świadczenia ze strony Sprzedającego. W przypadku podania wadliwego adresu przez Klienta, koszty wynikłe z podania tego wadliwego adresu ponosi Klient.
 4. W przypadku, gdy Klient nie wybrał opcji dostarczenia zamówionego Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, Sprzedawca zobowiązany jest udostępnić Towar do odbioru przez Klienta najpóźniej do 7 dnia roboczego od dnia zapłaty, o której mowa w § 6 w punkcie odbioru wybranym przez Klienta w ramach zamówienia, o którym mowa w § 3. Z ważnych przyczyn (w tym w szczególności w razie, gdy Towar nie jest dostępny w punkcie odbioru wybranym przez Klienta) ww. termin może ulec wydłużeniu o dalszych 7 dni roboczych, przy czym Sprzedający zobowiązany jest na żądanie Klienta będącego konsumentem podać te ważne przyczyny (w przypadku Klientów innych niż Klienci będącymi konsumentami nie jest konieczne, aby zaistniały ważne przyczyny oraz nie jest konieczne podawanie ewentualnych przyczyn wydłużenia terminu udostępnienia Towaru takiemu Klientowi).
 5. Odbierając przesyłkę, Klient będący konsumentem, ma  prawo do sprawdzenia czy przesyłka nie doznała ubytku lub uszkodzenia. W przypadku, gdy Klient stwierdzi, że przesyłka doznała ubytku lub uszkodzenia i poinformuje o tym doręczającego, doręczający sporządzi Protokół Szkody. Niezależnie od tego, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, doręczający ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 6. Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem, zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie doznała ubytku lub uszkodzenia, a w przypadku, gdy przesyłka doznała ubytku lub uszkodzenia zobowiązany jest do żądania sporządzenia przez doręczającego Protokołu Szkody określającego stan przesyłki i okoliczności powstania szkody.

.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Wedle ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy terminie 14 dni. Informacja dotycząca korzystania przez Klienta będącego konsumentem z prawa odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient będący konsumentem może złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, lecz złożenie go przy wykorzystaniu tego formularza nie jest obowiązkowe. Uwzględniając charakter stosunku prawnego wiążącego strony brak jest sytuacji, które dawałyby podstawę do stosowania przepisu art. 38 ustawy o prawach konsumenta przewidującego sytuacje, gdy prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem oraz nie będą występować okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta.

.

§ 9

RĘKOJMIA. REKLAMACJA TOWARU

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów będących konsumentami, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zwracamy uwagę, że w przypadku Towarów stanowiących meble II gatunku przy określaniu co jest wadą fizyczną, uwzględnić należy m.in. właściwości sprzedawanych Towarów; właściwości mebli II gatunku opisano w § 2 ust. 4.
 2. Klient będący konsumentem może wnieść reklamację w formie pisemnej, a także za pomocą poczty elektronicznej, a powinna ona zawierać w miarę możności następujące informacje/kopie dokumentów:
 • 2.1.             imię i nazwisko, adres do doręczeń, e-mail Klienta,
 • 2.2.             datę zamówienia i numer Towaru,
 • 2.3.             określenie na czym polega wada,
 • 2.4.             wskazanie daty stwierdzenia wady,
 • 2.5.             oświadczenie lub żądanie Klienta w związku z zaistniałą wadą,
 • 2.6.             datę i podpis Klienta,
 • 2.7.             kopię faktury VAT lub paragonu dokumentujących Umowę sprzedaży,
 • 2.8.             kopię Protokołu Szkody spisanego przez doręczyciela – w przypadku reklamacji związanych z wadami powstałymi w związku z dostarczeniem Towaru do Klienta.
 1. Dane kontaktowe Sprzedającego do składania reklamacji: adres: ul. Zabłocie 20/22, 30-701 Kraków lub adres e-mail: Krakow@mebleniemieckie.pl Sprzedający jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.
 2. Sprzedający zaleca, aby Klient będący konsumentem w miarę możności skontaktował się ze Sprzedającym przed dostarczeniem Towaru w wykonaniu uprawnień przysługujących z Klientowi będącemu konsumentem z tytułu rękojmi – wszystko dla celów zapewnienia bezstresowego i bezproblemowego rozpatrzenia reklamacji Klienta będącego konsumentem.
 3. W przypadku Klienta innego niż Klient będący konsumentem wyłączona jest w całości odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi, w szczególności dotyczy to wad powstałych w związku z dostarczeniem Towaru do takiego Klienta, wad ujawnionych po wydaniu Towaru takiemu Klientowi. W przypadku Klienta innego niż Klient będący konsumentem w razie dostarczania zamówionego Towaru do miejsca wskazanego przez takiego Klienta – na takiego Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą z chwilą powierzenia Towaru przez Sprzedającego firmie kurierskiej.

.

§ 10

DANE OSOBOWE

 1. Sprzedający, działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów informuje, że:
 • I. jest administratorem danych osobowych Klienta, o których mowa w § 3 Regulaminu; imię nazwisko i miejsce zamieszkania administratora danych są następujące: Bogdan Karaś i Marcin Dziadowiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma „BGM” s.c. Bogdan Karaś, Marcin Dziadowiec ul. Wodociągowa 1, 32-700 Bochnia;
 • II. w okresie obowiązywania umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu, a po ich zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z tych umów, jak też wykonania innych zadań przewidzianych w obowiązującym prawie (w tym rękojmia), Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży;
 • III. dla celów wykonania umów Sprzedający udostępnia dane osobowe Klienta ww. firmie kurierskiej, o ile Klient wybrał opcję dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta;
 • IV. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Sprzedającego oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia;
 • V. w ramach procedury złożenia zamówienia Sprzedający informuje o dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli tak obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
 1. Sprzedający jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz innych ustaw, przy czym w odniesieniu do Klientów będących konsumentami m.in. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą o ochronie konsumentów.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów prawa.
 3. Klient będący konsumentem ma m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (dane kontaktowe rzecznika na stronie:www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=23403 ) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów www.federacja-konsumentow.org.pl , Stowarzyszenie Konsumentów Polskich www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,znajdz-pomoc,2,1.html ).
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie ma statusu Klienta będącego konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu dla miejscowości Kraków.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie  z chwilą ogłoszenia go na Stronie internetowej Sklepu.

 

 • Załącznik 1. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy
 2. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Marcina Dziadowca, w ramach działalności gospodarczej pod firmą Firma „BGM”  s.c. Bogdan Karaś, Marcin Dziadowiec, ul. Wodociągowa 1, 32-700 Bochnia , e-mail Krakow@mebleniemieckie.pl, fax 12 257 10 48) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.outlet.mebleniemieckie.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedający zaleca, aby przed dokonaniem zwrotu Towaru porozumieć się ze Sprzedającym dla celów poinformowania Sprzedającego o konkretnym dniu i godzinie zwrotu Towaru. Dla zapewnienia braku zniszczenia lub uszkodzenia Towaru, Sprzedający niniejszym zaleca, aby Towar był zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak zniszczenia lub uszkodzenia Towaru; zaleca nadto, iż w miarę możliwości zwracany Towar powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Kupujący powinien wybrać odpowiedni sposób zwrotu Towaru po to, aby Towar nie uległ zniszczeniu ani uszkodzeniu; za zniszczenia lub uszkodzenia Towaru w związku ze zwrotem Towaru w wykonaniu prawa odstąpienia od umowy Kupujący może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą. Towar powinien być zwracany Sprzedającemu na jeden z następujących adresów (wedle wyboru Klienta będącego konsumentem): a) ul. Wodociągowa 1, 32-700 Bochnia, b) ul. Składowa 2, Kraków, c) ul. Zabłocie 20/22, Kraków . W ramach procedury składania zamówienia może dojść do zamawiania rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą – wykonując obowiązek wynikający z ustawy o prawach konsumenta Sprzedający w toku procedury składania zamówienia informuje, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (uważamy, że bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obejmować będą koszty pakowania Towaru, odesłania Towaru Sprzedającemu) oraz podaje szacunkową maksymalną wysokość tych kosztów: szacunkowa maksymalna wysokość tych kosztów w przypadku ewentualnego zamówienia przez Sprzedającego kuriera, którego koszty ponosilibyście Państwo przedstawia się następująco /kwoty brutto zależne od rozmiaru i wagi przesyłki – dalej określono poszczególne typy przesyłek i ich szacunkowy koszt/:
 • PACZKA – ok. 50,- zł (przy wadze Towaru ok. 30 kg, przy rozmiarze Towaru ok. 0,15 m3);
 • KARTON 1 – ok. 80,- zł (przy wadze Towaru ok. 40 kg, przy rozmiarze Towaru ok. 0,50 m3);
 • KARTON 2 – ok. 100,- zł (przy wadze Towaru ok. 60 kg, przy rozmiarze Towaru ok. 1 m3);
 • 1/2 PALETY – ok. 130,- zł(przy wadze Towaru ok. 100 kg, przy rozmiarze Towaru ok. 1 m3);
 • EURO PALETA – ok. 160,- zł (przy wadze Towaru ok. 250kg, przy rozmiarze Towaru ok. 2,16 m3);
 • GABARYT – ok. 290,- zł (przy wadze Towaru ok. (indywidualnie), przy rozmiarze Towaru ok. (indywidualnie)).
 1. W przypadku skorzystania przez Państwa z innej firmy w ramach zwracania rzeczy w związku z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy szacunkowa maksymalna wysokość kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy może w przybliżeniu wynosić nawet dwukrotność/trzykrotność podanych wyżej kwot.
 2. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress